Skip to main content

Vzdělávání zaměstnanců je budoucnost

Číslo výzvy:94
Název globálního grantu:Adaptabilita a konkurenceschopnost
Název programu podpory:1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
Vyhlašovatel:MPSV
Žadatel:Daikin Industries Czech Republic, s.r.o.
Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců je budoucnost
Registrační číslo:CZ.1.04/1.1.02/94.01443

Popis Projektu

Projekt zajišťuje kontinuitu vzdělávacího procesu našich zaměstnanců zaměřeného na zvýšení kvalifikace zaměstnanců v oblasti odborného vzdělávání a rozvoje klíčových dovedností. Vybraní zaměstnanci absolvují vzdělávací aktivity orientované na problematiku legislativy, IT a odborné vzdělání související s předmětem podnikání společnosti (výroba a prodej klimatizačních zařízení). Tento projekt je určen pro všechny skupiny zaměstnanců (dělnické profese, THP, manažerské profese), cílovou skupinu tvoří celkem 101 osob. Do projektu jsou zapojeni příslušníci znevýhodněných skupin, ale tento projekt není na znevýhodněné skupiny primárně zaměřen. Ženy tvoří 33% cílové skupiny, zaměstnanci do 25 let 6% a nad 50 let 2%. Projekt zvýší šance našich zaměstnanců na uplatnění na trhu práce a konkurenceschopnost společnosti jako celku. 
Účastníci vzdělávacích aktivit byli vybráni na základě interních průzkumů ve spolupráci se všemi sekcemi společnosti. Ve společnosti Daikin Industries Czech Republic s.r.o. probíhá monitorování a průběžné vyhodnocování kvality a výsledků vzdělávání. Používají se nástroje jako např. hodnotící dotazníky, které vyplňují účastníci kurzů bezprostředně po konání kurzu, vyhodnocení akce lektorem a akční plány se zpětnou kontrolou plnění, které jsou vyhodnocovány 1x ročně při hodnotícím pohovoru s manažerem sekce. 
Po realizaci projektu jsou plánovány navazující vzdělávací programy, přizpůsobené dosažené úrovni kvalifikace účastníků projektu, především interních lektorů, kteří by měli v budoucnu zajišťovat co nejširší oblast vzdělávání našich zaměstnanců.

Cíle projektu

Projekt se zaměřuje na obecné vzdělávání zaměstnanců - VŠECHNY KURZY PATŘÍ DO ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. 
Charakteristika hlavních cílů projektu: 
- zajištění kontinuity vzdělávacího procesu zaměstnanců, která povede ke zvyšování jejich kvalifikace, osvojení nových dovedností a rozšíření znalostí se souběžným zvýšením jejich hodnoty na trhu práce, 
- rozvoj praktických dovedností a odborných znalostí zaměstnanců související se zvýšením efektivity pracovního výkonu, 
- nabídka možnosti kariérního růstu spojená s růstem kvalifikace, 
- snížení času potřebného k adaptaci zaměstnanců do prostředí společnosti spojený se snížením podílu nekvalitních výrobků, 
- identifikace a rozvoj talentů, 
- výchova lektorů, kteří budou pokračovat v navazujícím vzdělávání zaměstnanců.

Cílové skupiny

Cílovou skupinou projektu Vzdělávání zaměstnanců je budoucnost tvoří ze 100% zaměstnanci společnosti Daikin Industries Czech Republic, s.r.o. Celkem je do projektu zapojeno 101 osob, z toho 33 % tvoří ženy, 6% mladí do 25 let a 2% nad 50 let. Projekt není primárně zaměřen na zaměstnance ze znevýhodněných skupin, a to z toho důvodu, že většina zaměstnanců naší společnosti je ve věku mezi 25 a 50 lety.

Průběh

Projekt je plánován na období 1.5.2013 - 31.8.2014, ve kterých se účastníci zvýší kvalifikaci v oblasti odborného vzdělávání a rozvoje klíčových dovedností absolvováním vzdělávací aktivit orientovaných na problematiku legislativy, IT a odborného vzdělání související s předmětem podnikání společnosti.

Výsledky

Výsledkem projektu má být zajištění kontinuálního pokračování vzdělávacích aktivit v naší společnosti a zachování efektivity a standardu vzdělávacího procesu. Vyšší kvalifikace vybraných zaměstnanců také pozitivně ovlivní firmu jako celek a její dlouhodobou ekonomickou stabilitu. Realizace projektu povede k vyšší konkurenceschopnosti a participaci v daném odvětví trhu.

Inovativnost projektu

Faktory inovativnosti projektu vůči zavedené praxi jsou především následující:

1. Inovace v produktu 
- inovace komplexního vzdělávacího systému zaměstnanců na všech úrovních, naplnění potřeby zaměstnanců v procesu navazujícího vzdělávání.

2. Inovace v procesu 
- inovace školících materiálů, které slouží ke vzdělávání zaměstnanců. 
- modifikace systému hodnocení - vznik jednotného dotazníku, který bude sloužit pro určování vzdělávacích potřeb každého zaměstnance. Tento dotazník bude vyplňován vedoucími pracovníky jednou za rok při hodnotícím pohovoru a bude sloužit jako podklad pro konkrétní změny ve vzdělávacím systému v případě nespokojenosti zaměstnanců. 
- vybudování talent managementu - manažeři a vedoucí pracovníci na základě nově osvojených znalostí z problematiky motivace zaměstnanců vytvoří plán, v němž budou stanoveny podmínky pro zařazování do Talent managementu. Na základě metody odměňování = výkonnost. 
- Rovné příležitosti mužů a žen – Gender audit se zabývá uskutečňováním politiky přátelské k rodině a genderově příznivé politiky v našem podniku. Základní myšlenkou bude zkušenost, že efektivní personální politika bude muset zohledňovat jak zájmy podniku, tak také potřeby zaměstnanců a bude se snažit sladit rodinný a profesní život. 
Cílem aktivity je posoudit, jak jsou v naší společnosti aplikována tzv. prorodinná opatření a vyhodnotit vnitřní procesy řízení a rozvoje rovných příležitostí žen a mužů, sladění rodinného a pracovního života a antidiskriminace včetně návrhů doporučení.

3. Inovace v kontextu 
- v rámci projektu bude rozšířena skupina lektorů, kteří budou udržovat kvalitu a úroveň firemního vzdělávacího programu. U dosavadních lektorů bude zvýšena úroveň jejich lektorských a odborných dovedností (celkem 11osob), budou vyškoleni další lektoři (minimálně 2 osoby). 
- zvýšení podílu vzdělávání na pracovišti (využití vybavené školicí místnosti společnosti)

Udržitelnost aktivit projektu po skončení podpory z OP LZZ: 
Společnost Daikin Industries s.r.o. klade velký důraz na podporu vzdělávání svých zaměstnanců, současných i potenciálně budoucích. V letošním roce jsme podepsali smlouvu o spolupráci se Západočeskou univerzitou o vytvoření trainee programů pro psaní bakalářských a diplomových prací. Naše snaha se opírá o dlouhodobý rozměr této strategie, neboť vyšší kvalifikace je vkladem do budoucnosti našich zaměstnanců a jejich konkurenceschopnosti na pracovním trhu. 
Hlavním cílem tohoto projektu je udržení a zlepšení stávajícího úrovně firemního systémového vzdělávání. 
Jedním z dlouhodobých rozvojových cílů společnosti je vybudování co nejširšího zázemí interních lektorů, abychom byli schopni vzdělávat své zaměstnance nezávisle na vnějších nebo vnitřních podmínkách (např.nedostatek finančních prostředků). 
Po ukončení realizace projektu budou další vzdělávací aktivity hrazeny z vlastních prostředků společnosti.

Kontaktní osoba

Ing. Ivona Malafová, Manažerka projektu, malafova.i@daikinczech.cz, tel.: 378 773 270

Výzva k podání nabídek

Zadavatel: Daikin Industries Czech Republic s.r.o.
Název veřejné zakázky: „Realizace kurzů měkkých dovedností, kurzů kvality a zvyšování efektivity, ekonomicko-právních dovedností, IT dovedností, odborných dovedností.“
Druh veřejné zakázky: Služby
Druh řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Předmět veřejné zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění realizace kurzů měkkých dovedností, ekonomicko – právních dovedností, IT dovedností, odborných dovedností pro vybrané zaměstnance společnosti Daikin Industries Czech Republic, s.r.o.
Zakázka je rozdělena na 3 části, každý uchazeč může podat nabídku na jednu, dvě nebo více částí zakázky, přičemž každá část zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně.    

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 2 134 290,- Kč
Hlavní místo plnění: Místo plnění veřejné zakázky je specifikováno u jednotlivých kurzů v zadávací dokumentaci.
Datum zahájení řízení: 3. 6. 2013
Datum uveřejnění zakázky: 3. 6. 2013
Lhůta pro podání nabídek (datum): 17. 6. 2013
Lhůta pro podání nabídek (čas): 15:00:00
Zveřejnění na dalších webových stránkách: www.profilzadavatele.czwww.esfcr.cz

 

Soubory k veřejné zakázce: 
Výzva s přílohami Daikin
Příloha č. 2 výzvy k podání nabídek ve formátu word 3. 6. 2013
Příloha č. 3 výzvy k podání nabídek ve formátu word 3. 6. 2013
Příloha č. 4 výzvy k podání nabídek ve formátu word 3. 6. 2013
Příloha č. 5 výzvy k podání nabídek ve formátu word 3. 6. 2013
Příloha č. 6 výzvy k podání nabídek ve formátu word 3. 6. 2013
Příloha č. 7 výzvy k podání nabídek ve formátu word 3. 6. 2013

Plzeňský Daikin prošel genderovým auditem

Jeden z nejvýznamnějších zaměstnavatelů Plzeňska, výrobce klimatizací Daikin Industries Czech Republic, prošel genderovým auditem. Audit, který se zaměřil na dodržování rovných příležitostí ve společnosti, provedla obecně prospěšná společnost Osvětová beseda, jejíž auditorský tým neshledal v podniku žádné známky diskriminace.

Veškeré postupy užívané při náboru a výběru lidí, jejich propouštění, odměňování či kariérním postupu jsou v Daikinu zcela v souladu s principy rovných příležitostí – ve firmě nejsou žádné genderové faktory překážkou či naopak zvýhodněním v uplatnění jednotlivých osob. Audit odhalil občasné užívání genderově nekorektního jazyka v inzerci pracovních pozic, tento nedostatek byl ale okamžitě odstraněn. Hlavním doporučením vyplývajícím z auditu je tak rozšíření flexibilních pracovních úvazků v administrativě. O některou z forem alternativních pracovních úvazků projevilo zájem 77% respondentů šetření. Rodiče malých dětí by také uvítali firemní školku.

„Už samotným úmyslem provést genderový audit, a následně ochotou spolupracovat a naslouchat připomínkám dali zástupci firmy jasně najevo, že si uvědomují důležitost dodržování principu rovných příležitostí. Lidé pracující v této firmě oceňují svého zaměstnavatele mimo jiné i za to, že nepropustil v době hospodářského propadu žádného ze svých kmenových zaměstnanců a v době odstávek vyplácel 90% mezd včetně třináctých platů,“ uvedla vedoucí auditorského týmu Zuzana Labudová.

„V průběhu auditu jsme získali důležité informace, které nám pomohou řešit některé problémy v personální oblasti. S výsledky auditu budeme rozhodně dále pracovat, protože si uvědomujeme důležitost této problematiky,“ řekla genderová expertka Daikinu Alexandra Růžková.

Audit probíhal v podzimních měsících. Nejprve byly zkontrolovány všechny postupy a zásadní dokumenty týkající se práce s lidskými zdroji. Následně proběhlo dotazníkové šetření, v němž se k vnitřnímu chodu firmy vyjádřily téměř dvě stovky zaměstnaných. Poté se uskutečnily tzv. focus groups s lidmi ze všech pater podnikové struktury. Genderově rozmanité skupiny lidí různého věku, národnosti a obou pohlaví diskutovaly s auditorkou o tom, jak se jim v Daikinu pracuje a zda mohou bez překážek způsobených genderovými faktory plně rozvinout svůj potenciál. Nakonec byly dotazovány také ženy na mateřské a rodičovské dovolené.

Náborový proces je v Daikinu nastaven tak, aby nesnižoval šance potenciálních zájemců a zájemkyň o práci a aby je nepoškozoval. V dotazníkovém šetření se celých 80% zaměstnaných vyjádřilo v tom smyslu, že se při přijímacím pohovoru cítili nervózně, ale příjemně. Při náboru nejsou uchazečům a uchazečkám kladeny nekorektní otázky týkající se například počtu dětí nebo zajištění jejich hlídán v době nemoci. Rovněž propouštění zaměstnanců probíhá zcela korektně, nedobrovolné odchody jsou navíc výjimečné. Lidé pracující v Daikinu oceňují firmu jako stabilního zaměstnavatele, který poskytuje svým pracujícím odměny za věrnost (bonusy po třech, pěti a deseti letech nepřetržitého pracovního poměru) či za 100% docházku. V českých podmínkách ojedinělé jsou bonusy týkající se osobního života zaměstnanců, tedy šeky poskytované ke sňatku, narození dítěte či odchodu do důchodu.

Ke zdokonalení firemních postupů navrhl auditorský tým Daikinu cílené a systematické vedení genderových statistik náborů a odchodů zaměstnanců, šířit povědomí o genderové tématice mezi zaměstnanci a zejména již zmíněné rozšíření flexibilních pracovních úvazků.

Kontakt: 
Mgr. Zuzana Labudová 
Osvětová beseda, o. p. s. 
606 472 428 
reditelka@osvetovabeseda.cz

Gender audit

V rámci projektu ESF „Vzdělávání zaměstnanců je budoucnost“ se konal na přelomu září a října 2013 Gender audit, který byl zaměřen na Rovné příležitosti zaměstnanců ve společnosti. Během auditu proběhlo dotazníkové šetření, rozbor interních dokumentů, skupinové rozhovory s vybranými zaměstnanci a zaměstnankyněmi, rozhovor s HR recruitment specialistou a telefonní rozhovory s matkami na mateřské a rodičovské dovolené. 
Závěrečná zpráva k celkovému šetření je v prvotní fázi, přesto některé výsledky jsou již nyní jasné. Potěšující informací pro společnost může být konečný dojem genderové specialistky Mgr.  Zuzany Labudové, která veškerá šetření vedla, a to, že z hlediska rovných příležitostí je firma až na menší nesrovnalosti vedena správně a ani zaměstnanci/kyně si nutně nemyslí opak - nikdo neprosazoval názor, že by v kariérním růstu byly omezeny možnosti mužům nebo ženám. Přesto se díky výzkumům objevili podněty týkající se mimo jiné sladění pracovního a rodinného života, které ovlivňují motivovanost a spokojenost zaměstnanců. 
Na základě shrnující zprávy Mgr. Zuzany Labudové budou diskutovány jak pozitiva z ní vyplývající, tak problémy, u kterých je možné pracovat na jejich odstranění. Výstupem celého auditu je akční plán, který povede k udržení pozitiv firmy a k nápravě jejich nedostatků. Vyhotovení kompletní zprávy gender auditu je plánováno na konec kalendářního roku. 
Touto cestou děkujeme Všem, kteří se na výzkumech podíleli a to jak vyplněním dotazníků, zúčastněním se diskuzí a telefonických rozhovorů či jen podněty, které poskytli v průběhu šetření a které tak dopomohly ke zlepšení organizace auditu.

Uvítací setkání účastníků školení

Dne 18. září 2013 se konalo v budově General Office uvítací setkání všech účastníků a účastnic školení v rámci projektu „Vzdělávání zaměstnanců je budoucnost“. Setkání se zúčastnil i pan Fujii, který pronesl uvítací řeč a zdůraznil důležitost školení a praktických kurzů pro zaměstnance/kyně. 
Poté vystoupila se svou prezentací manažerka projektu Ivona Malafová, která účastníkům a účastnicím vysvětlila podstatu projektu a nastínila přibližný harmonogram kurzů pro jednotlivá oddělení. 
Na závěr byly všem zúčastněným rozdány jako dárek tašky s propagačními předměty.

Nová školící místnost

V DICz byla zařízena nová školící místnost, která se nachází v Parts centru pod číslem 136. Z grantu ESF byl pořízen flipchart, projektor, panaboard a nástěnky. Místnost byla vybavena nábytkem za podpory oddělení GA. Místnost bude primárně sloužit pro účely grantu ESF, budou se zde ale konat také některá školení pořádaná oddělením HR. 

Vzdělávání zaměstnanců je budoucnost – stav projektu k 31. 1. 2014

Projekt programu podpory v rámci ESFČR zajišťujícího kontinuitu vzdělávacího procesu našich zaměstnanců/kyň probíhá v naší společnosti již od 5/2013. V rámci organizace a řízení projektu zajištoval realizační tým (manažerka projektu, asistentka projektu a gender expertka/odborná metodička vzdělávání) plynulou organizaci projektu. V této fázi projektu byla zajišťována realizace jednotlivých klíčových aktivit projektu – odborná školení pro vybrané zaměstnance/kyně jednotlivých sekcí, Rovné příležitosti mužů a žen a Inovace vzdělávacího systému. Projekt bude pokračovat až do 8/2014.

Odborná školení pro vybrané zaměstnance/kyně jednotlivých sekcí

Cílem těchto klíčových aktivit je zlepšení vzdělanosti a kompetencí zaměstnaných pro danou odbornou oblast (specifikováno pro potřeby jednotlivých sekcí) a to jak z hlediska jejich vzdělávacích potřeb, tak z hlediska jejich potenciálu pro rozvoj v zaměstnání v souladu se zvyšováním kvality řízení. Ve sledovaném období bylo z celkového počtu zúčastněných 101 osob již alespoň jednou proškoleno 64 osob (41 mužů, 23 žen). Harmonogram školení byl upravován dle potřeb účastníků školení. Z celkového počtu 82 kurzů bylo již realizováno 25 (školení byla zahájena v 10/2013).

Rovné příležitosti mužů a žen

Cílem aktivity je, aby vedení mělo povědomí o situaci rovných příležitostí mužů a žen ve firmě a šíření povědomí o této tématice. Celá analýza vedla ke zmapování situace a k vytvoření akčního plánu pro odstranění chyb, kterých se firma dopustila. Na základě zkušeností získaných auditem je možné se tématu věnovat i v budoucnu a to jak v rámci nápravných zaopatření, tak jako možnost dalšího vzdělávání zahrnutého do firemního vzdělávacího systému. 
V následujícím období proběhne prezentace akčního plánu genderového auditu managementu firmy. Po schválení kroků v plánu obsažených začne realizační tým spolupracovat s dalšími zaměstnanci firmy na odstranění nedostatků, což je cílem akčního plánu. Dále bude také vypracován studijní materiál k tématu Rovných příležitostí ve firmě, který bude k dispozici všem zaměstnancům společnosti v knihovně personálního oddělení. Tato brožura bude využitelná jako učební materiál pro školení v této oblasti.

Inovace vzdělávacího systému

Cílem celé klíčové aktivity je zlepšení spokojenosti zaměstnanců a to jak z hlediska jejich vzdělávacích potřeb, tak z hlediska jejich potenciálu pro rozvoj v zaměstnání, i zvýšení pocitu sounáležitosti, když jsou zaměstnanci na mateřské nebo rodičovské dovolené. Snahou je snížení fluktuace a zvýšení loajality vůči firmě.

V rámci této aktivity jsou shromažďovány dotazníky z absolvovaných školení. Na jejich základu může realizační tým zhodnotit efektivitu a úspěšnost projektu a přínos jednotlivých školení. Genderová expertka a odborná metodička vzdělávání pracuje na tvorbě dotazníku zjišťujícího individuální vzdělávací potřeby zaměstnanců, který v budoucnu ovlivní plánování ročního vzdělávacího plánu. V lednu také proběhlo první školení nových lektorů, kteří posílí stávající tým (Lektorské dovednosti II.) a v rámci Gender auditu, který proběhl od září do listopadu, realizační tým získal hodnotné materiály pro téma začlenění zaměstnanců a zaměstnankyň na MD a RD do firemních aktivit. Inovace vzdělávacího systému (možnost rozšíření Basic education system o téma rovných příležitostí, problematika komunikace) i možnost zvýšené informovanosti zaměstnanců a zaměstnankyň na MD a RD bylo začleněno do akčního plánu vycházejícího z genderového auditu. Součástí aktivity je také tvorba konceptu talent managementu, který v budoucnu pomůže rozvoji zaměstnanců, kteří již získali více zkušeností a mají větší potenciál, než jim nabízí jejich současná pozice. V závěru projektu budou také navrhnuty kroky, jak více zapojit zaměstnance a zaměstnankyně na MD a RD do aktivit firmy.

Vzdělávání zaměstnanců je budoucnost – závěr projektu k 31. 8. 2014

Projekt programu podpory financovaného v rámci ESFČR (Evropský sociální fond ČR) zajišťující kontinuitu vzdělávacího procesu našich zaměstnanců/kyň probíhal v naší společnosti od 5/2013 do 8/2014. V rámci organizace a řízení projektu zajištoval tříčlenný realizační tým plynulou organizaci projektu. Postupně byly realizovány jednotlivé naplánované klíčové aktivity tří oblastí projektu – Odborná školení pro vybrané zaměstnance/kyně jednotlivých sekcí, Rovné příležitosti mužů a žen a Inovace vzdělávacího systému. Projekt byl ukončen k 31/8/2014. Cíle projektu byly naplněny, management společnosti byl o průběhu projektu pravidelně informován a jednoznačně podpořil další pokračování ve vzdělávacích aktivitách společnosti.

Odborná školení pro vybrané zaměstnance/kyně jednotlivých sekcí

Cílem těchto klíčových aktivit bylo zlepšení vzdělanosti a kompetencí zaměstnaných pro danou odbornou oblast (specifikováno pro potřeby jednotlivých sekcí) a to jak z hlediska jejich vzdělávacích potřeb, tak z hlediska jejich potenciálu pro rozvoj v zaměstnání v souladu se zvyšováním kvality řízení. V rámci projektu bylo proškoleno celkem 102 osob (71 mužů, 31 žen, někteří byly proškolení ve více školeních). Harmonogram školení byl upravován dle potřeb účastníků školení. Celkem bylo realizováno 82 odborných kurzů pro oblast výroby, nákupu, personálního oddělení, účtárny, IT, údržby, designu dále také proběhla školení pro manažery v rámci manažerské akademie a stávající a nové interní lektory. Školící místnost č. 136 (v Parts Center), která byla vytvořena a vybavena technikou z prostředků grantu zůstává nadále pro potřeby interních školní k dispozici a je již hojně využívána.

Rovné příležitosti mužů a žen

Cílem aktivity bylo získání informací pro management o situaci rovných příležitostí mužů a žen ve firmě a šíření povědomí o genderové tématice. Celá analýza prostřednictvím nezávislého auditu vedla ke zmapování situace a k vytvoření akčního plánu pro odstranění chyb, kterých se firma dopustila. Vzhledem k tomu, že audit neodhalil ve firmě žádné závažné problémy, akční plán má spíše formální nápravy a snaží se zvýšit úroveň podmínek této problematiky mezi zaměstnanci.

Akční plán je z velké míry již splněn (jako významný krok jmenujme např. zavedení flexibilní pracovní doby) a plánované jsou dále výraznější kroky a zásahy do chodu organizace (např. zvýšení motivace zaměstnanců, proškolení v tématice, apod.). Na základě auditu byla vypracovaná příručka pro možného budoucího interního lektora, která se zabývá tématikou Rovných příležitostí a zlepšení komunikace v různých úrovních (mezi kolegy, muži a ženami, nadřízeným a podřízeným).

V souvislosti s požadavkem na zvýšení motivace zaměstnanců, byl v říjnu tohoto roku zahájen nezávislý průzkum, jehož výsledky budou také porovnány s jinými firmami v okolí.

Inovace vzdělávacího systému

Cílem celé klíčové aktivity bylo zlepšení spokojenosti zaměstnanců a to jak z hlediska jejich vzdělávacích potřeb, tak z hlediska jejich potenciálu pro rozvoj v zaměstnání, i zvýšení pocitu sounáležitosti, když jsou zaměstnanci na mateřské (MD) nebo rodičovské dovolené (RD). Snahou je snížení fluktuace a zvýšení loajality vůči firmě.

V rámci této aktivity byly shromažďovány dotazníky z absolvovaných školení. Na jejich základě realizační tým zhodnotil efektivitu a úspěšnost projektu a přínos jednotlivých školení. Získané poznatky jsou využity při tvorbě dotazníku zjišťujícího individuální vzdělávací potřeby zaměstnanců, který v budoucnu ovlivní přípravu ročního vzdělávacího plánu.

V rámci této aktivity také proběhla školení nových lektorů, kteří posílili stávající tým.

Inovace vzdělávacího systému (možnost rozšíření Basic Education Matrix o téma rovných příležitostí, problematika komunikace) i možnost zvýšené informovanosti MD a RD bylo začleněno do akčního plánu vycházejícího také z genderového auditu.

Součástí aktivity byla také tvorba konceptu talent managementu, který v budoucnu pomůže rozvoji zaměstnanců, kteří již získali více zkušeností a mají větší potenciál, než jim nabízí jejich současná pozice.

Kontakt